Glossaries

Định giá theo giá trị

Nhà bán sỉ

 

Giá trị (hữu hình, vô hình)

Người sử dụng, người dùng

Mâu thuẫn hàng dọc

Định giá hai phần