Mặc dù đi trước Thế giới Di động (MWG) những 8 năm, hiện biên lợi nhuận gộp của mảng đồng hồ PNJ vẫn còn khá thấp, tính quân bình giai đoạn vào mức 20%, chỉ bằng phân nửa so với MWG!

Add a comment