Giao dịch

Yếu tố (môi trường) công nghệ

Nhãn hiệu đăng ký

Môi trường tác nghiệp

Định giá theo thời điểm mua

Định gía theo lợi nhuận mục tiêu

Chu kỳ đặt hàng và trả tiền

Tiếp thị mục tiêu