Người sử dụng, người dùng

Nhãn hiệu đăng ký

Định giá hai phần

Định giá theo thời điểm mua

Giao dịch

Chu kỳ đặt hàng và trả tiền