Bảng câu hỏi

Người mua (trong hành vi mua)

Giảm giá cho số lượng mua lớn

 

Quyết định mua

Chiến lược tiếp thị đẩy

Chiến lược (tiếp thị) kéo