Nguyên cứu và phát triển

Chiến lược tiếp thị đẩy

Tiếp thị dựa trên quan hệ

Người mua (trong hành vi mua)

Bảng câu hỏi

 

Quyết định mua

Giảm giá cho số lượng mua lớn

Chiến lược (tiếp thị) kéo