Hành động phân thị trường thành nhiều phân khúc

Giảm giá theo mùa

Phân khúc

Đấu giá kín

Dữ liệu thứ cấp

Sự thỏa mãn