Điều tra, khảo sát

Định giá cho những sự kiện đặc biệt

Văn hóa phụ

Ý tưởng tiếp thị xã hội

Mua lại trực tiếp

Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội