Yếu tố (môi trường) công nghệ

Tiếp thị mục tiêu

Môi trường tác nghiệp

Thị trường mục tiêu

Định gía theo lợi nhuận mục tiêu

Mục tiêu tồn tại