customer value proposition: đề xuất giá trị (giải pháp cho khách hàng