TPHCM: hơn 19.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa Tết 02 Tháng 12 2019 08:51