Khi đại sứ thương hiệu chính là ông chủ của doanh nghiệp 20 Tháng 6 2019 08:45