Tailor Brands: Khi robot thiết kế thương hiệu 13 Tháng 7 2018 09:49
'Tiếp thị sẽ không bao giờ được thực hiện bởi robot' 22 Tháng 6 2018 08:55
Báo chí thời AI sẽ như thế nào? 20 Tháng 3 2018 11:19

Ý Kiến