Hàng Việt về nông thôn: Vẫn khó 15 Tháng 1 2020 11:00