Nếu nội dung bạn sản xuất đang “đáp ứng” tốt 12 tiêu chuẩn sau đây, thì xin chúc mừng! Bạn đã thành công trong việc tạo nên thất bại của hoạt động marketing trực tuyến.