Value

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Value

Giá trị trong marketing là những gì có ý nghĩa đối với khách hàng. Bất kể là cái gì hữu hình hay vô hình, miễn nó có ý nghĩa, có giá trị mà đối tượng khách hàng mục tiêu mong muốn và sẵn sàng trả giá để có được.

Author - Super User
Lượt đọc - 1696
Synonyms: giá trị,value