Đỗ Hòa - 10/02/2009. Tháng 2 năm 2007, theo đề nghị của một người bạn làm công tác tư vấn trong ngành tiếp thị và thương hiệu tôi viết bài Marketing Việt Nam – Tầm nhìn 2007 với nội dung phân tích các yếu tố thị trường vĩ mô, dự báo thị trường trong nước và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.  Đến nay, sau hai năm...

Add a comment

Tại Việt Nam, các công ty vừa và nhỏ (SMEs) chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc. Từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1994, UPS đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và thích ứng được với giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động.

Add a comment

"Trong những năm tới, hoạt động M&A tại Việt Nam không còn mang tính chất sự vụ, mà sẽ trở thành chiến lược đầu tư của doanh nghiệp".

Add a comment