Ma trận BCG (Boston Consulting Group) và 4 vị trí trên thị trường của sản phẩm.

Ma trận BCG còn được gọi là ma trận DPM (Directional Policy Matrix). Ma trận BCG xem xét hai yếu tố đó là sự tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp trong thị trường tương ứng.