Đỗ Hòa. Nhượng quyền là một ý tưởng kinh doanh mà trong đó công ty nhượng quyền chia sẻ thương hiệu và công nghệ cho những người mua nhượng quyền và nhận lại một khỏang phí gọi là phí nhượng quyền. Các điều kiện nhượng quyền bao gồm cả những điều kiện hỗ trợ về nâng cấp họat động của cửa hàng.

Ma trận BCG (Boston Consulting Group) và 4 vị trí trên thị trường của sản phẩm.

Ma trận BCG còn được gọi là ma trận DPM (Directional Policy Matrix). Ma trận BCG xem xét hai yếu tố đó là sự tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp trong thị trường tương ứng.

Đỗ Hòa - 10/02/2009. Tháng 2 năm 2007, theo đề nghị của một người bạn làm công tác tư vấn trong ngành tiếp thị và thương hiệu tôi viết bài Marketing Việt Nam – Tầm nhìn 2007 với nội dung phân tích các yếu tố thị trường vĩ mô, dự báo thị trường trong nước và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.  Đến nay, sau hai năm...