Đỗ Hòa, người sáng lập và phát triển Marketing Chiến Lược, là Tổng Giám Đốc Công ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam). Ông là chuyên gia tư vấn chiến lược và quản lý doanh nghiệp.